За какво се използва софтуер Мираж SQL?

За какво се използва софтуер Мираж SQL?

 

Бизнесът се модернизира с новите технологии все повече и повече. Актуалната информация, която се представя чрез важни изчисления в областта на счетоводството и контрола, ТРЗ и личен състав, е съставна част от движещата сила на приходи и разходи на една фирма. Основната задача на тези отрасли е да предостави точни данни, свързани с дейността на компанията. За тази цел е необходим специален счетоводен софтуер.

Представям ви финансово счетоводен софтуер от ново поколение – Мираж SQL.  Той е с интегрирана система, която осигурява цялостното функциониране на финансово – счетоводната дейност на фирмите. Разработката на счетоводния софтуер е универсална без ограничения на дейността, структурата и мащабите на фирмата. От голямо значение е свободният достъп до интернет, за да може да се използва софтуера.

Продуктът е съобразен с българските счетоводни стандарти. Лесен е за употреба и с достъпна функционалност за всеки един потребител. Общите функции на Мираж SQL са многофирмена поддръжка, която позволява работа с неограничен брой фирми, възможност за работа с неограничени периоди и години, трансфер на данни между фирми, архивиране и възстановяване на информация на счетоводната информация.

Ако сте решили да използвате счетоводен софтуер Мираж SQL за ТРЗ и Личен състав ще останете доволни от многофункционалността на продукта. Лесно може да задавате период, да редактирате, да заключвате и отключвате период, да въвеждате официални празници. Важните дейности, които обхващат фирмените процеси като безкасово плащане към банка, възнаграждения и удръжки, заплати, извънреден и нощен труд, сумирано отчитане на работното време, различни справки, са част от фирмените настройки. Потребителските настройки са свързани с избор на шрифт, печат на бланки, електронна поща, системните настройки обхващат бланки-формуляри, сметкоплан за счетоводна справка. Различни номенклатури като териториална дирекция и офисите на ТД и НАП са също важна част от счетоводния софтуер. Счетоводният софтуер улеснява работата с база данни за служители, сключване на договори и споразумения и тяхното прекратяване, различни справки за отпуск, попълване на трудови книжки, служебни бележки, различни документи като фиш за заплати, начисления за удръжки, удостоверения, заявления, заповед за отпуск, документи за болнични. Разнообразие от опции има и при изготвяне на месечни справки като ведомост, разходи за персонал, задължения към бюджета, рекапитулации, справки за социални разходи, статистически отчет на труда – месечни и годишни справки, годишно преизчисляване на ДОД, справки по ЗДДФЛ и много други.

Ако сте решили да използвате счетоводен софтуер Мираж SQL за счетоводство можете да създадете индивидуален сметкоплан. Дава възможност за максимално облекчаване на ежедневната работа на счетоводителя чрез гъвкава система от автоматизирани контировки. С натискане на един клавиш може да осчетоводява няколко счетоводни кореспонденции едновременно. По избор на потребителя може и да работи и без предварително зададени контировки. Счетоводният софтуер улеснява по отношение на търсене и филтриране на данни в списъци по различни признаци, разполага с инвентарна книга за всички ДА: покупна цена, балансова стойност, амортизации по месеци или години, филтриране на активите по ДА и МОЛ, създаване на САП и ДАП. Улеснява при работа с валути, налични са неограничен брой чужди валути, както и валутен курс на деня, автоматична преоценка на валутни сметки. Мираж SQL автоматизирано генерира текстови файлове за подаване на дневник на покупките, дневник на продажбите и Справка – декларация по ЗДДС. Освен това дава възможност за сторно операции, корекции на счетоводна информация, фактуриране, аналитичност на клиенти и доставчици, както и други фирмени контрагенти. Софтуерът автоматизирано генерира Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричен поток, Отчет за собствения капитал и възможност за допълнителна настройка на счетоводните отчети, богат комплект от справки Дневник на сметка, Главна книга, Оборотна ведомост, Хронологичен опис на операции, митнически декларации, инвентаризация, трансфер на данни, справки за наличности, складови и стокови разписки, проформи фактури в лева или чужда валута, работа със стойностната или процентна отстъпка или надценка при фактуриране.

Финансово счетоводен софтуер Мираж SQL е идеалният избор при работа ТРЗ, Личен състав и счетоводство.

Web Sensei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *